vandalism

  ENG-THA, V

vandalism

 

คำนาม

(′แวน-เดิล-‚ลิส-ซึม)

 

vandalism หมายความว่า การทำลายทรัพย์สิน โดยเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของสาธารณะ การวาดภาพหรือเขียนข้อความบนกำแพงหรือผนังที่เป็นทรัพย์สินของคนอื่นหรือของสาธารณะถือเป็น vandalism

คำว่า vandal เป็นคำที่มาจาก the Vandals ซึ่งเป็นชื่อของคนเผ่าเยอรมันที่โจมตีโรมในปี 455 ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการทำลายสิ่งที่สวยงามในภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 1600

 

ตัวอย่าง  Police say the vandalism occurred Saturday between 4 a.m. and noon. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตำรวจกล่าวว่าการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นในวันเสาร์ระหว่างเวลาตีสี่ถึงเที่ยง

 

ดูคำกริยา vandalize