warn off

  ENG-THA, W

warn off

 

คำวลี คำกริยา warns off; warned off; warned off; warning off

 

warn (someone) off หรือ warn off (someone) หมายความว่า เตือน(ใครบางคน)ให้อยู่ห่าง ๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ หรืออาจใชัในรูป

warn (someone) off (doing something) หรือ warn off  (someone) (doing something) หมายความว่า เตือน(ใครบางคน)ให้อยู่ห่าง ๆ จาก(การทำสิ่งหนึ่ง)

ในรูป passive (be) warned off  (doing something) หมายความว่า ถูกเตือนให้อยู่ห่าง ๆ จาก(การทำสิ่งหนึ่ง) หรือ ได้รับการเตือนให้อยู่ห่าง ๆ จาก(การทำสิ่งหนึ่ง)

 

ตัวอย่าง

Many animals mark their territory to warn off rivals. อธิบายหรือแปลว่า สัตว์หลายชนิดจะทำเครื่องหมายอาณาเขตของตนเพื่อเตือนคู่แข่งให้อยู่ห่าง ๆ 

 

The authority should have warned people off drinking the contaminated water in the area much earlier than they did. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าหน้าที่ควรเตือนประชาชนให้อยู่ห่าง ๆ จากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนในพื้น(นี้)เร็วกว่านี้

 

Students were warned off making trouble. อธิบายหรือแปลว่า นักเรียนได้รับการเตือนให้อยู่ห่าง ๆ จากการสร้างปัญหา