waterboarding

  ENG-THA, W

waterboarding

 

คำนาม

(เวอ-เทอ-ร-บอ-ร-ด-ดิ่ง)

 

waterboarding หมายความว่า การทรมานที่ใช้ในการการสอบสวนโดยการใช้น้ำใส่เข้าไปในปากและจมูกเพื่อให้ผู้ถูกทรมานอยู่ในถาวะเหมือนกับการจมน้ำ ในปัจจุบันการใช้การทรมานเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

ตัวอย่าง President Donald Trump has said that he thinks torture works and would condone waterboarding to keep the US “safe”.  อธิบายหรือแปลได้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ได้พูดว่าเขาเชื่อว่าการทรมานได้ผลและอาจจะอนุญาตการทรมานด้วยน้ำเพื่อที่จะทำให้สหรัฐฯ “ปลอดภัย”

 

waterboarding