weapon

  ENG-THA, W

weapon

 

คำนาม weapons

(′เวป-เพิน)

 

weapon หมายความว่า อาวุธ ซึ่งคือสิ่งหนึ่งที่ใช้สำหรับการทำร้ายสิ่งมีชีวิตหรือทำลายสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง 

I took care of wounded soldiers and I saw what weapons of war do to human beings. อธิบายหรือแปลว่า ฉันดูแลทหารที่บาดเจ็บ และเห็นว่าอาวุธสงครามทำอะไรต่อมนุษย์

 

He was also found guilty of two counts of possession of an offensive weapon. อธิบายหรือแปลว่า เขายังพบว่ามีความผิดในข้อหาสองกระทงสำหรับการครอบครองอาวุธที่ล่วงละเมิด

 

This medicine is a new weapon in the fight against AIDS. อธิบายหรือแปลว่า ยานี้เป็นอาวุธใหม่ในการต่อสู้กับโรคเอดส์

 

 

ดู weaponry