wear out

  ENG-THA, W

wear out

 

คำกริยา wears out; wore out; worn out; wearing out

 

wear out หมายความว่า

1  ถ้าใช้กับสิ่งของ wear (something) out หรือ wear out (something) หมายความว่า ทำให้(บางอย่าง)สึกหรอ หรือ ทำให้(บางอย่าง)สึก หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)เสื่อมสภาพ หรือในรูป passive จะหมายความว่า สึกหรอ หรือ สึก หรือ เสื่อมสภาพ

ตัวอย่าง

He wore out his shoes walking around the city all day every day. อธิบายหรือแปลว่า เขาทำให้รองเท้าของเขาสึกจากการเดินรอบ ๆ เมืองทั้งวันทุกวัน

 

He types so much that he occasionally wears out the keyboard. อธิบายหรือแปลว่า อธิบายหรือแปลว่า เขาพิมพ์มากจนบางครั้งเขาทำให้คีย์บอร์ดสึกหรอ

 

The carpet in the living room is getting worn out. อธิบายหรือแปลว่า พรมในห้องนั่งเล่นกำลังเสื่อมสภาพ

 

2  ถ้าใช้กับคน  wear (someone) out หรือ wear out (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)เหนื่อยล้า หรือในรูป passive จะหมายความว่า เหนื่อยล่า หรือ ถูกทำให้เหนื่อยล่า

ตัวอย่าง

He was wore out. อธิบายหรือแปลว่า เขาเหนื่อยล่า

 

My mind is good, but my body’s wore out. อธิบายหรือแปลว่า จิตใจของฉันดี แต่ร่างกายของฉันเหนื่อยล่า

 

Working every day really wears you out. อธิบายหรือแปลว่า ทำงานทุกๆวันจะทำให้คุณเหนื่อยล้าจริงๆ

 

3  wear out อาจใช้ในรูป intransitive verb และมักใช้กับสิ่งของ wear out จะหมายความว่า สึกหรอ หรือ สึก หรือ เสื่อมสภาพ ซึ่งคือกร่อนไปและทำให้ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ได้ดีเพราะถูกใช้งานมาก

ตัวอย่าง My shoes are beginning to wear out. อธิบายหรือแปลว่า รองเท้าของฉันกำลังเริ่มที่จะสึกหรอ

 

 

ดู wear