weed

  ENG-THA, W

weed

 

คำนาม

(วีด)

 

weed หมายความว่า

1  วัชพืช ซึ่งคือพืชที่งอกขึ้นมาเองโดยไม่เป็นที่ต้องการ ในความหมายนี้ weed  เป็นคำนามที่นับได้และส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ weeds

ตัวอย่าง After inspecting the grounds, he asked me to remove all the dried brambles and weeds and leaves from the garden area. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากตรวจสอบพื้นที่เขาขอให้ฉันเอาพุ่มไม้แห้งและวัชพืชและใบไม้ออกให้หมดจากพื้นที่สวน

 

2  วัชพืชน้ำ ซึ่งคือพืชที่เจริญในน้ำเช่น สาหร่าย ในความหมายนี้ weed เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง The weed impedes water’s natural flow and can destroy native communities of aquatic plants and animals. อธิบายหรือแปลว่า วัชพืชน้ำขัดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติและสามารถทำลายชุมชนของพืชน้ำและสัตว์อาศัยในแหล่งธรรมชาตินั้นได้

 

3 (คำสแลง) กัญชา ในความหมายนี้ weed เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง I’m stoned on good Oregon weed and it’s legal. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเมากัญชาจากรัฐโอเรกอนและมัน(กัญชา)ถูกกฎหมาย

 

4 (คำสแลงประเทศอังกฤษ) คนอ่อนแอน่ารังเกียจ

 


 

คำกริยา  weeds; weeded; weeded; weeding

 

weed หมายความว่า

1 weed เป็นได้ทั้ง intransitive และ transitive verb ที่หมายความว่า กำจัดวัชพืช หรือ กำจัดวัชพืชออกจาก(ที่ใดที่หนึ่ง)

ตัวอย่าง

We’ve been weeding the garden. อธิบายหรือแปลว่า เรากำลังกำจัดวัชพืชออกจากส่วน

 

2  weed (someone/something) out หมายความว่า กำจัด(บางคนหรือบางสิ่ง)ออก

ตัวอย่าง Corruption is something that we’ve tried to weed out of our system. อธิบายหรือแปลว่า การทุจริตเป็นสิ่งที่เราได้พยายามกำจัดออกจากระบบของเรา