weigh in

  ENG-THA, W

weigh in

 

คำกริยา วลี weighs inweighed inweighing in

(เว-อิน)

 

weigh in หมายความว่า เข้าชั่งน้ำหนัก เช่น เราจะเห็นนักมวยจะเข้าชั่งน้ำหนัก (weigh in) ก่อนการชก คำนี้ยังใช้เป็นคำสำนวนไม่เป็นทางการที่หมายถึง เข้าร่วมการโต้แย้ง หรือ เข้าร่วมการโต้เถียง หรือ เข้าร่วมเสนอความเห็น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นที่วิภาควิจารณ์กันอยู่

1 เข้าชั่งน้ำหนัก

ตัวอย่าง The fighter weighed in at over two hundred pounds. The contenders weighed in yesterday. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักมวยเข้าชั่งน้ำหนักได้มากกว่าสองร้อยปอนด์ คู่ชกได้เข้าชั่งน้ำหนักเมื่อวานนี้

 

2 เข้าร่วมการโต้แย้ง หรือ เข้าร่วมการโต้เถียง หรือ เข้าร่วมเสนอความเห็น

ตัวอย่าง The American Psychological Association weighed in on Trump’s immigration decision. อธิบายหรือแปลได้ว่า สมาคมจิตวิทยาของอเมริกันเข้าร่วมการโต้แย้งในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอพยพเข้าเมื่องของทรัมป์