whereabouts

  ENG-THA, W

whereabouts

 

คำนาม

(เวร-ระ-เบา-ท-ส)

 

whereabouts หมายความว่า สถานที่อยู่(ของสิ่งใดหรือคนใดคนหนึ่งขณะใดขณะหนึ่ง) หรือ ตำแหน่งที่อยู่(ของสิ่งใดหรือคนใดคนหนึ่งขณะใดขณะหนึ่ง) whereabouts เขียนอยู่ในรูปพหูพจน์แต่สามารถใช้ได้ทั้งกริยาที่อยู่ในรูปเอกพจน์และพหูพจน์

ตัวอย่าง

A police questioned him about his whereabouts on the night of the crime. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจคนหนึ่งถามเขาเกี่ยวกับสถานที่อยู่ของเขาในคืนของการเกิดอาชญากรรม

 

Erdogan said the whereabouts of Khashoggi’s body were still unknown. อธิบายหรือแปลว่า ออร์โดวานกล่าวว่าตำแหน่งที่อยู่ของศพของคาโชกกียังคงไม่รู้

 

(รูปพหูพจน์)  His whereabouts are still a mystery. อธิบายหรือแปลว่า สถานที่อยู่ของเขายังคงเป็นความลึกลับ

 

(รูปเอกพจน์)  His whereabouts is still a mystery. อธิบายหรือแปลว่า สถานที่อยู่ของเขายังคงเป็นความลึกลับ

 


 

คำวิเศษณ์

 

whereabouts หมายความว่า ส่วนไหน หรือ พื้นที่ไหน

ตัวอย่าง Whereabouts in Bangkok do you live? แปลว่า ส่วนไหนในกรุงเทพที่คุณอาศัยอยู่