whitewash

  ENG-THA, W

whitewash

 

คำกริยา whitewashes; whitewashed; whitewashed; whitewashing

(′ไว-ท-วอช-ช)

 

whitewash หมายความว่า

1  whitewash (something) หมายความว่า ทา(บางสิ่งบางอย่าง)ด้วยสีปูนขาว

แต่ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) whitewashed หมายความว่า มีสีปูนขาว หรือ (ถูก)ทาด้วยสีปูนขาว

After feeding the dog, I then whitewashed the henhouse. หลังจากให้อาหารสุนัขแล้ว ฉันหลังจากนั้นก็ทาเล้าไก่ด้วยสีปูนขาว

 

The walls were whitewashed which made it almost light and airy. ผนัง(นี้)มีสีปูนขาวซึ่งทำให้(มัน)เกือบสว่างและโปร่ง

 

2  whitewash (something) หมายความว่า กลบเกลื่อน(ความผิดหรือความจริงหรือข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคนเพื่อให้ลืมหรือไม่รู้ความจริงที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น) หรือ

whitewash (someone) หมายความว่า ฟอกตัว(ใครบางคนต่อสิ่งที่ทำผิดไว้เพื่อกลบเกลื่อนความผิดนั้น)

ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) whitewashed หมายความว่า ถูกกลบเกลื่อน หรือ ถูกฟอกตัว

Meanwhile, the government continues to whitewash Stalin’s crimes. ในขณะเดียวกันรัฐบาลดำเนินการกลบเกลื่อนอาชญากรรมของสตาลินต่อไป

 

The process of historical amnesia, revisionism and hypocrisy that will whitewash the Trump administration is already underway. กระบวนการของการแสร้งสูญเสียความจำ ลัทธิแก้ไขมุมมองนิยม และความหน้าซื่อใจคดทางประวัติศาสตร์ ที่จะฟอกตัวคณะบริหารของทรัมป์ กำลังดำเนินอยู่

 

I tried to whitewash my résumé — and thereby my age — by lopping off early jobs and erasing the year I graduated from college and grad school. ฉันได้พยายามกลบเกลื่อนเรซูเม่ของฉัน – และนั้นหมายถึง(กลบเกลื่อน)อายุของฉัน – โดยการตัดทิ้งงานช่วงแรก ๆ และลบปีที่ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตศึกษา

 

 


whitewashed

 

คำคุณศัพท์

(′ไว-ท-วอช-ช-ท)

 

whitewashed หมายความว่า มีสีปูนขาว หรือ ถูกทาด้วยสีปูนขาว

By moonlight the whitewashed pavilions and boardwalk were even more picturesque than during the day. ในช่วงแสงจันทร์ ศาลาและทางเดินไม้ที่มีสีปูนขาวจะสวยงดงามยิ่งกว่าตอนกลางวันอีก

 

Down below, a covered patio with a whitewashed brick fireplace leads to a grassy yard with a pool.  ด้านล่าง (ซึ่งมี)ลานที่มีหลังคากับเตาผิงอิฐที่มีสีปูนขาว จะนำไปสู่สนามหญ้ากับสระว่ายน้ำ

 

 


whitewash

 

คำนาม พหูพจน์ whitewashes

 

whitewash หมายความว่า

1  สีปูนขาว ซึ่งคือของเหลวผสมที่มีสีขาวส่วนมากเป็นส่วนผสมของน้ำและปูนขาวใช้ทาผนัง ในความหมายนี้ whitewash เป็นคำนามนับไม่ได้

 

2   การกลบเกลื่อน(ความผิด) หรือ การฟอกตัว หรือซึ่งคือการกระทำกลบเกลื่อนสิ่งที่ตัวเองทำไม่ดีหรือทำผิดไปเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองไว้ ส่วนมากใช้พูดถึงรายงานหรือการตรวจสอบ  ในความหมายนี้ whitewash เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เขียน whitewashes

A Greenpeace spokesperson described the official report on nuclear waste disposal as a whitewash. โฆษกของกรีนพีซอธิบายลักษณะของรายงานอย่างเป็นทางการ(นี้)เกี่ยวกับการกำจัดกากนิวเคลียร์ว่าเป็นการกลบเกลื่อน

 

The school administration calls in the acting sheriff to conduct “a delicate and discrete investigation” – a whitewash.  ฝ่ายบริหารของโรงเรียน(นี้)จะเรียกรักษาการเชอรีฟเพื่อที่จะทำการ “การสืบสวนที่ละเอียดอ่อนและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” – (ซึ่งเป็น)การกลบเกลื่อน