wild type

  ENG-THA, W

wild type

 

คำนาม คำทางพันธุศาสตร์ พหูพจน์ wild types หรือในรูปคำนามขยายคำนามอาจเขียน wild-type

 

wild type หมายความว่า พันธ์ป่า หรือ ยังไม่กลายพันธุ์  ซึ่งคือ สายพันธุ์ หรือ ยีน ในหมู่บุคคลที่ยังอยู่ในสภาพเดิมของมันที่ยังไม่กลายพันธุ์

ตัวอย่าง

The only danger with a live virus is the possibility that it will revert to wild type and kill the host. อธิบายหรือแปลว่า อันตรายเพียงอย่างเดียวของไวรัสที่มีชีวิตคือความเป็นไปได้ที่มันจะกลับสู่พันธ์ป่าและฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นแห่งอาศัย

 

Knowing whether a patient’s tumor has a wild-type or mutated gene may help plan cancer treatment. อธิบายหรือแปลว่า การรู้ว่าเนื้องอกของผู้ป่วยมียีนพันธ์ป่าหรือยีนกลายพันธุ์อาจช่วยวางแผนการรักษาโรคมะเร็งได้

 

The eye color of all the female progeny was wild-type due to the dominance of such an allele, as can be expected. อธิบายหรือแปลได้ว่า สีของดวงตาของลูกหลานที่เป็นตัวเมียทั้งหมดเป็นพันธุ์ป่า เนื่องจากความเด่นของอัลลีลตามที่อาจคาดหวังได้

 

We hypothesized that this was due to wild-type protein inherited by the spores. อธิบายหรือแปลได้ว่า เราตั้งสมมุติฐานว่านี่เป็นเพราะโปรตีนของพันธุ์ป่าที่สืบทอดมาจากสปอร์