willing

  ENG-THA, W

willing

 

คำคุณศัพท์

(วิล-ลิ่ง)

 

willing หมายความว่า

1  เต็มใจ หรือ ยินดี ส่วนมากใช้ในรูป (be) willing to (do something) ที่หมายความว่า (มีความ)เต็มใจ หรือ (มีความ)ยินดี

ตัวอย่าง

I told my parents I was perfectly willing to help. อธิบายหรือแปลว่า ฉันบอกพ่อแม่ว่าฉันยินดีที่จะช่วยอย่างเต็มที่

 

Nations are willing to fight wars over energy. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศต่างๆเต็มใจที่จะสู่รบในสงครามมากกว่า(ที่จะสู่รบ)ในเรื่องพลังงาน

 

If you‘re willing to fly at night, you can get a much cheaper ticket. อธิบายหรือแปลว่า หากคุณยินดีที่จะบินในเวลากลางคืนคุณสามารถหาซื้อตั๋วที่มีราคาถูกกว่ามาก

 

2  (attribute adjective) เต็มใจ หรือ ยินดี เช่น a willing helper แปลว่า ผู้ช่วยที่เต็มใจ

ตัวอย่าง He’s lending a willing hand. อธิบายหรือแปลว่า เขาให้ความช่วยเหลือที่เต็มใจ