willingly

  ENG-THA, W

willingly

 

คำวิเศษณ์

(วิล-ลิ่ง-ลี่)

 

willingly หมายความว่า อย่างเต็มใจ หรือ ด้วยความยินดี หรือ ด้วยความเต็มใจ

ตัวอย่าง

I willingly accept. อธิบายหรือแปลว่า ฉันยอมรับด้วยความเต็มใจ

 

I will willingly be your protector. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะเป็นผู้คุ้มครองของคุณด้วยความเต็มใจ

 

Trump may willingly turn a blind eye to oppression in Egypt.  อธิบายหรือแปลว่า ทรัมป์อาจหันหลังให้กับการกดขี่ในอียิปต์ด้วยความเต็มใจ