willy-nilly

  ENG-THA, W

willy-nilly

 

คำวิเศษณ์

(วิล-ลี-นิล-ลี)

 

willy-nilly เป็นคำที่มีรากมาจากคำวลีเก่าของภาษาอังกฤษโบราณ  will I, nill I ซึ่งคือ (whether) I am willing (or) I am unwilling ที่ในสมัยนั้นหมายความว่า ไม่ว่าฉันจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม แต่ในปัจจุบันมีความหมายต่อไปนี้

1  อย่างไม่เป็นระเบียบ หรือ ตามอำเภอใจ หรือ อย่างไม่มีแผน หรือ อย่างไม่มีไม่มีทิศทาง

ตัวอย่าง  

She threw her clothes willy-nilly into a drawer. อธิบายหรือแปลว่า เธอโยนเสื้อผ้าของเธอเข้าไปอย่างไม่เป็นระเบียบในลิ้นชัก

 

The cream was loosely applied on the cake, and the berries on top of it were spread almost willy-nilly. อธิบายหรือแปลว่า ครีมถูกทาบนเค้กอย่างหลวมๆและผลเบอร์รี่บนครีมเกือบจะกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบ

 

Businesses are not free to spend their money willy-nilly. อธิบายหรือแปลว่า ธุรกิจไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามอำเภอใจ – ซึ่งคือโดยไม่ได้มีการว่างแผน

 

2  อย่างไม่มีทางเลือก  ซึ่ง willy-nilly เป็นคำที่อธิบายว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นโดยคนใดคนหนึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ตัวอย่าง

The government were dragged willy-nilly into the confrontation. อธิบายหรือแปลว่า รัฐบาลถูกลากเข้าไปในการเผชิญหน้าอย่างไม่มีทางเลือก

 

Today’s church is being forced willy-nilly to deal with today’s social problems. อธิบายหรือแปลว่า โบสถ์วันนี้กำลังถูกบังคับอย่างไม่มีทางเลือกให้รับมือกับปัญหาทางสังคมปัจจุบัน