wishy–washy

  ENG-THA, W

wishy–washy

 

คำคุณศัพท์

(วิชชี้-วอชชี้)

 

wishy–washy หมายความว่า

1 อ่อนแอ หรือ ไม่มั่นคง  

เช่น wishy–washy leadership แปล การเป็นผูนำที่อ่อนแอ่

 

2 จืดชืด หรือ ไม่มีรสชาติ

เช่น wishy–washy wines แปล ไวน์ที่จืดชืด