with a bit of luck

  ENG-THA, I

with a bit of luck

 

คำพูด หรือ with luck หรือ with any luck

 

with a bit of luck (ตามตัวอักษรคือ ด้วยโชคเล็กน้อย) หรือ with luck (ตามตัวอักษรคือ ด้วยโชค) หรือ with any luck (ตามตัวอักษรคือ ด้วยโชคใด ๆ) มีความหมายใกล้เคียงภาษาไทยว่า ด้วยโชคช่วย  ซึ่งคือคำพูดที่พูดเพื่อแสดงถึงความหวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

With a bit of luck, we might get a flight tomorrow. อธิบายหรือแปลว่า ด้วยโชคช่วย เราอาจได้เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้

 

With luck we should be there in time for the meeting. อธิบายหรือแปลว่า ด้วยโชคช่วย เขาควรไปถึงทันเวลาสำหรับการประชุม