woe

  ENG-THA, W

woe

 

คำนาม

(โว)

 

woe หมายความว่า

1 woes หมายความว่า ปัญหาต่างๆ หรือ ปัญหาใหญ่ต่างๆ

ตัวอย่าง

She’s lost everything and drink away her woes. อธิบายหรือแปลว่า เธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและดื่มเหล่าให้ปัญหาต่าง ๆ ของเธอหายไป

 

He frequently blames the opposition for the beleaguered country’s increasing power woes. อธิบายหรือแปลว่า เขามักตำหนิฝ่ายค้านในปัญหาของอำนาจที่กำลังเพิ่มขึ้นต่างๆของประเทศที่ถูกโอบล้อมอยู่

 

The decline in purchases by overseas buyers is adding to the housing market’s woes. อธิบายหรือแปลว่า การลดลงของการซื้อจากผู้ซื้อต่างประเทศเป็นการเพิ่มปัญหาต่างๆของตลาดที่อยู่อาศัย

 

2  ความเศร้าโศกเสียใจ ในความหมายนี้ woe ส่วนมากใช้กับงานวรรณกรรมไม่นิยมใช้ในการพูดคุยทั่วไป และ woe เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง Her face was full of woe. อธิบายหรือแปลว่า ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ