wrap one’s mind around

  ENG-THA

wrap (one’s) mind around

 

คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ ใช้ส่วนในอเมริกา หรือ wrap my/your/his/her head around

wraps/wrapped/wrapping/mind around my/your/his/her mind around

wraps/wrapped/wrapping/mind around my/your/his/her head around

 

wrap (one’s) mind around หรือ wrap my/your/his/her head around หมายความว่า เข้าใจ(บางสิ่งบางอย่าง)  โดยเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่ยากที่จะเข้าใจหรือสับสน แต่ส่วนมากแล้วจะใช้ในรูป negative ดังเช่น

can’t wrap (one’s) mind around (something) หรือ can’t wrap (one’s) head around หมายความว่า ไม่สามารถเข้าใจ(บางสิ่งบางอย่าง)ได้

 

ตัวอย่าง

I just couldn’t wrap my mind around what had happened. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่สามารถเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้

 

I can’t wrap my mind around why she behaved like that. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมเธอถึงประพฤติเช่นนั้น