yardstick

  ENG-THA, Y

yardstick

 

คำนาม yardsticks

(ยาร๋ด-ส-ติก-ค)

 

yardstick หมายความว่า

1 บรรทัดฐาน หรือ ปทัฏฐาน ซึ่งคือสิ่งที่ใช้เป็นมาตรฐานแบบอย่างเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีหรือมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่าง

Profit is the most important yardstick of success for any business. อธิบายหรือแปลว่า กำไรเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่สุดของความสำเร็จสำหรับธุรกิจใด ๆ

 

Productivity is not the only yardstick of success. อธิบายหรือแปลว่า ผลผลิตไม่ได้เป็นเพียงบรรทัดฐานของความสำเร็จ

 

2 ไม้บรรทัดขนาดหนึ่งหลา ซึ่ง 1 หลามีค่าเท่ากับ 0.9144 เมตร