zeal

  ENG-THA, Z

zeal

 

คำนาม 

(ซีล-ล)

 

zeal หมายความว่า ความกระตือรือร้น ซึ่งคือความรู้สึกที่จะยากทำบางสิ่งบางอย่างมาก ๆ โดยเฉพาะเพื่อให้ได้รับความสำเร็จทางการเมืองหรือทางศาสนา และอาจใช้ในรูป

zeal to (do something) หมายความว่า ความกระตือรือร้นที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

ตัวอย่าง

When Trump mentioned the desired investigations in a July 25 phone call between them, Zelensky said there were no limits on his zeal to investigate all corruption. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อทรัมป์กล่าวถึงการสอบสวนที่(เขา)ต้องการในการสนธนาทางโทรศัพท์ในวันที่ 25 กรกฎาคม เซเลนสกี้กล่าวว่าไม่มีข้อจำกัดในความกระตือรือร้นของเขาที่จะสอบสวนการทุจริตทั้งหมด

 

He was a victim of the FBI’s sloppy zeal to catch the criminal. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นเหยื่อของความกระตือรือร้นที่สะเพร่าของเอฟบีไอที่จะจับอาชญากร